torsdag 11 oktober 2018

Well punk - do you feel lucky?

Civilisationer har kollapsat förut. Det vet vi, eftersom vi hittar spåren efter dem.
Det mest berömda verkliga exemplet är kanske Mayakulturen, där gigantiska rikt utvecklade stenstäder plötsligt övergavs åt djungeln för att aldrig mer befolkas. Ödet den gången verkar vara som ofta annars, överutnyttjande av naturresurser och klimatförändringar vilka eroderade undan samhällenas försörjningsbas.
Jag skrev verkliga, eftersom vi har ett ännu mer känt exempel vilket förlorar sig i mytens skimmer. Jag tänker på Platons sedelärande historia om Atlantis, kontinenten som gick under pga människans oförsiktiga hanterande av naturkrafterna.
De exemplen, liksom andra mindre kända eller omfattande som Harappakulturen, Påskön och Vikingabosättningen på Västgrönland har det gemensamma att de har varit plötsliga, men lokala. Det är livsbetingelserna på en plats som har ödelagts, inte livet på planeten som sådan. Människorna har kunnat flytta sig vidare för att överleva på andra ställen. Att påstå att vår nuvarande civilisation kommer att braka samman är därför en lågoddsare jämfört med påståendet att mänskligheten som art kommer att försvinna från jordens yta , kanske på så kort tid som 10 år. Det är ett extraordinärt påstående och extraordinära påståenden behöver extraordinära bevis för att kunna tas på allvar.
För att förstå bakgrunden till den vetenskapliga domedagsutsagan om mänsklighetens snara undergång bör man hålla ett par saker i huvudet och det är
1) Nej, vetenskapen kan ej se in i framtiden
2) Nej, vetenskapspersoner lägger aldrig eller sällan fram teorier eller prognoser på lösan grund, eftersom de snabbt då kunde avslöjas av andra vetenskapspersoner på samma kunskapsnivå
Summan av ovanstående blir då att vetenskapliga prognoser om kommande katastrofer inte behöver vara säkra - men befogade för att få någon som helst gensvar inom kunskapssamhället.
Teorin om NTHE - Near Term Human Extinction bygger i sin tur på en annan teori - Abrupt Climate Change. ACC skiljer sig ifrån dagens linjära klimatförändring som talar om stigande havsytenivåer på 50 års sikt eller mer genom att klimatet på global skala snabbt . dvs inom loppet av ett par år, närmar sig de nivåer där mänskligheten som art inte någonstans finner lämpliga miljöer för överlevnad. Denna abrupta förändring orsakas i sin tur av ekologiska triggers, dvs processer som plötsligt drar igång och förändrar klimatet dramatiskt, ungefär som nedslaget av en asteroid eller ett gigantiskt utbrott av supervulkaner.
Medan dessa två nämnda naturkatastrofer visserligen är verkliga och har orsakat massutdöenden på planeten tidigare är de omöjliga att förutse och kan därför lämnas till högen "låt var dag ha sin egen plåga" så är triggerpunkterna för ACC väl kända och beräkningsbara. De två främsta av dem är the Blue Ocean Event och the Methan hydroxide seafloor explosions. Och för båda två är klimatutvecklingen på Arktis avgörande
Blue Ocean Event innebär att havsisen på Nordpolen försvinner. Denna händelse har legat i prognos nu ett antal år men har ännu inte inträffat. Då isen i Arktis visat sig inte velat lägga till denna höst, utan snabbt närmar sig ett nytt årstidsminimum, velket kanske inträffar redan i början av nästa vecka finns det anledning att följa isutvecklingen där noga. Ett isfritt Arktis är en trigger av två skäl. Dels försvinner temperaturregulatorn i Arktis, vilket kan få plusgraderna där att börja skena, ungefär som när kylelementen tas ur kylväskan på campingresan, medan maten lämnas kvar. Dels ökar värmeupptagningen från solen när det blåa havet träffas istället för den vita isen, vilket ytterligare skjuter på uppvärmningen av området.
Den andra effekten blir då en följd av den första. Om den vet vi mindre och då den innehåller en högre grad av osäkerhjet kan vi inte säga exakt vilken verkan den får, bara studera hur fenomenet utvecklas över tid. Stora mängder metan, skapade på samma sätt som den fossila oljan ligger på Ishavets botten i fast , frusen form samt i Sibiriens tundra. Börjar dessa lager lösa upp sig pga ökade temperaturer kommer atmosfären raskt att få ett tillskott av stora mängder metan, en växthusgas 24 ggr mer potent än koldioxiden.
Skulle detta inträffa kommer den globala temperaturen i ett steg att raka ett par grader till uppåt och inom loppet av ett par år skulle vi kunna se en temperaturhöjning större än de 1,6 grader som vi hittills lyckats värma upp planeten med sedan industrialismens början. I det läget börjar jordbruksarealer jorden runt att ödeläggas pga mikrolivets och växtlighetens känslighet för snabba klimatstörningar och vi får skördemisslyckanden på global skala. Detta kan - eller kommer att leda till en kollaps för industrisamhället vilket då snabbt leder till en temperaturhöjning på ytterligare 2 grader pga att aerosolerna, dvs luftens svavelföroreningar som dagligen upprätthålls genom industriell aktivitet och ger ett skyddande paraply mot solinstrålningen avtar inom ett par veckor. Om vi på det lägger positiva feedbacks som den ökande mängden vattenånga i atmosfären vid ökad temperatur kan vi summera ihop en global temperaturökning på runt 10 grader globalt - och det överlever inga organismer större än kackerlackor i längden och inte många mindre heller.
Nu är det inte säkert att detta kommer att ske. Men det är sannolikt att det kan komma att ske i ett worst case scernario inom ramen för den kunskap som den naturvetenskapliga forskningen ger oss. Så i det läget kanske vi inte skall oroa oss så mycket för om det blir en vänsterregering eller en högerregering med eller utan Åkesson som får lägga statsbudget nästa år, det vi istället bör göra är att sätta på Dirty Harry med Clint Eastwood för att gång på gång lyssna på de magiska orden
"Did he fire six shots or only five?" Well to tell you the truth in all this excitement I kinda lost track myself. But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world and would blow your head clean off, you've gotta ask yourself one question: "Do I feel lucky?" Well, do ya, punk?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar